KIDS opvang G.O.B. Nederland

Regio Putten en omstreken

 

De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis. Het kind (de kinderen) wordt (worden) door de vraagouder gebracht en gehaald. Gaat het om opvang van een schoolgaand kind, dan haalt/brengt de gastouder het kind van/naar school.  

1. Indien de vraagouder geen zorg kan dragen voor de materiële voorzieningen die nodig zijn voor de opvang, zoals een kinderbedje, kinderstoel, kinderwagen, stelt het G.O.B. leen materiaal beschikbaar indien voorradig. 

2. Voor de declaratie van kosten met betrekking tot de voeding worden de richtlijnen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting ( het NIBUD) aangehouden. 

Broodmaaltijd: 0,50 tot 1,-- 

Warme maaltijd: 1,-- tot 1,50 

Tussendoortjes: vanaf 0,50 per kind per dag. 

Indien door het NIBUD in deze bedragen wijzigingen worden doorgevoerd, dienen beide partijen zich hieraan te houden. 

3. Onderstaande adviesbedragen van KIDS opvang G.O.B. Nederland zijn afhankelijk van het aantal afgenomen uren en de faciliteiten bij de gastouder: 

a. Het uurtarief voor gastouderopvang wordt onderling tussen gastouder en vraagouder afgesproken. Richtlijn vanaf € 4,50 per u. per kind. 

b. Het tarief voor bemiddeling zie tarieven-overzicht. Er wordt per keer 5 uren minimaal aaneengesloten afgenomen met een minimum van 5 uren per week, tenzij anders overeengekomen. 

c. Voor buitenschoolse opvang wordt minimaal 2,5 uur aaneengesloten met een minimum van 5 uur per week aan opvang afgenomen tenzij anders overeengekomen. 

d. Bovenstaande tarieven zijn ook van toepassing tijdens weekenden of bij 24 uurs-opvang. 

e. I.v.m. met de nieuwe Wet Kinderopvang zijn er mogelijkheden om voor Toeslag kinderopvang in aanmerking te komen. 

4. Betaling vindt plaats aan het einde van elke keer/week/maand op basis van het aantal uren dat opvang heeft plaatsgevonden, met inachtneming van hetgeen vermeld is onder punt 3 a. en b. Uitgangspunt is het in de overeenkomst en offerte/raming minimaal aantal vastgelegde uren, aangevuld met eventuele extra, incidentele uren. 

5. Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang en stelt net als andere vormen van kinderopvang, ouders/verzorgers in staat de opvoeding van kinderen te combineren met andere activiteiten. Een gastoudergezin is daarmee dus geen vervanging van de thuissituatie van het kind, doch een aanvulling. Hoe lang en hoe vaak een kind een gastoudergezin bezoekt, is afhankelijk van de activiteiten van de vraagouders, doch beslaat doorgaans niet minder dan 5 uren tenzij anders overeengekomen. 

6. De vraagouder dient minimaal één week tevoren aan de gastouder mee te delen, dat het gastkind niet opgevangen hoeft te worden. 

In geval van verhindering van de vraagouder, dient het aantal afgesproken opvanguren in de betreffende week doorbetaald te worden. 

· Bij onverwachte ziekte van het kind wordt de eerste ziekteweek doorbetaald en daarna een dagdeel per week i.v.m. beschikbaarheid van de gastouder tenzij anders vermeld in de overeenkomst. 

· Bij afzegging door de gastouder hoeft niet te worden doorbetaald (in verband met eventueel vervangende opvang ). 

· Vakantie van de vraagouder en gastouder op z'n minst één maand tevoren doorgeven aan respectievelijk de gastouder en de vraagouder. De gastouder wordt niet doorbetaald. Het G.O.B. wordt ondanks vakantie of ziekte doorbetaald voor het minimum aantal uren, vastgelegd in de raming/offerte of in de overeenkomst tussen G.O.B. en ouder. 

· De overeenkomst tussen vraagouder en gastouder wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn (vermeldt in de overeenkomst). 

7. Wijzigingen in de opvangtijden dienen te worden doorgegeven aan het gastouderbureau. Deze zorgt voor een nieuwe offerte/raming. 

8. Ter overbrugging van vakantieperioden en in geval van ziekte van één der betrokkenen, kunnen vraag- en gastouders tijdelijk afwijkende regelingen treffen. Desgewenst kan (opnieuw) een beroep op het gastouderbureau worden gedaan. 

9. Werkwijze van het gastouderbureau. 

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau legt zowel bij de vraagouders als bij de gastouders een huisbezoek af. Na ondertekening van een orderbevestiging door de vraagouder wordt gezocht naar een geschikte combinatie van vraag- en gastouders, waarna een overeenkomst wordt gesloten. Het gastouderbureau kan evenwel geen gastadres of gastkind garanderen. 

Het gastouderbureau blijft gedurende het gehele bemiddelingsproces betrokken bij de koppeling. Na de definitieve koppeling vindt verdere begeleiding plaats in de vorm van her-huisbezoeken of telefonisch contact. Dit gebeurt vervolgens twee maal per jaar waarbij tevens een RIV en RIG wordt opgemaakt. Zo nodig wordt de overeenkomst tussen vraag- en gastouders bijgesteld. 

Gastouders dienen in het bezit te zijn van een certificaat EHBO voor kinderen en het diploma Helpende Zorg 2 of vergelijkbaar. Bereid te zijn aan eventuele begeleidingsactiviteiten, informatiebijeenkomsten en/of cursussen deel te nemen. Vóór aanvang van de werkaamheden dient de gastouder en haar eventuele medebewoners vanaf 18 jr. een V.O.G. te overleggen. 

10. Indien er problemen zijn tussen de betrokkenen die verband houden met de kinderopvang, kan contact worden opgenomen met het gastouderbureau. 

11. De Wet kinderopvang stelt kwaliteitseisen aan kinderopvang op het gebied van veiligheid en gezondheid De overheid en oudercommissie zien toe op het naleven van de vastgestelde kwaliteitseisen, uitgevoerd door het G.O.B.. Het G.O.B. is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een reglement van de klachtenprocedure evenals het Pedagogisch Beleidsplan kan bij het G.O.B. worden aangevraagd. 

KIDS opvang G.O.B. Ned. staat geregistreerd in het Landelijk Register.