KIDS opvang G.O.B. Nederland

Regio Putten en omstreken

 

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

GASTOUDEROPVANG

Inleiding

Jonge mensen moeten voorbereid worden op het sociale leven, zodat ze later voldoening kunnen vinden in wederzijdse relaties met anderen .Een goede opvoeding is onder andere gericht op de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen en tegelijkertijd op de integratie van die personen in het sociaal- maatschappelijk leven..

Een gastouder levert een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van een kind afhankelijk van het aantal uren dat het kind bij de gastouder doorbrengt.

 

Het pedagogisch beleid van KIDS opvang G.O.B. Ned. leidt tot de volgende uitgangspunten die gelden voor de opvang in gastoudergezinnen:

 

Kinderaantallen

Een gastouder vangt gelijktijdig maximaal 6 kinderen op in de leeftijd 0-13 jaar (naast eigen kinderen tot 10 jr.). Maximaal 5 kinderen jonger dan 4 jaar inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, inclusief eigen kinderen. Bij opvang van meer dan 4 kinderen tegelijk is een achterwacht beschikbaar.

 

Speelruimte

De gastouder biedt genoeg ruimte aan de op te vangen kinderen, om te kunnen spelen.

Zij vangt op minimaal één adres kinderen op. Dit kan haar eigen huis zijn of het adres van de vraagouder.

 

Slaapruimte

Er is een rustige en aparte ruimte om te kunnen slapen voor kinderen onder de 1,5 jaar.

 

Buitenspeelmogelijkheden

Er moet bij de gastouder een buitenspeelmogelijkheid zijn. Dit kan een eigen tuin zijn, of in een buitenspeelplaats in de directe omgeving.

 

Veiligheid en gezondheid

De gastouder biedt het kind een rookvrije hygienische en veilige omgeving aan .

Het gastouderbureau zal dit voorafgaande aan de werkzaamheden van de Gastouder  controleren door middel van een risico-inventarisatie.

Hierbij zal het gastouderbureau de gastouder ondersteunen.  Eenmaal per jaar zal er ook een evaluatie plaatsvinden.

 

Klachtenregeling

KIDS opvang G.O.B. Ned. heeft een klachtenprocedure, welke kan worden opgevraagd.

 

Oudercommissie

De ouders worden in de gelegenheid gesteld een oudercommissie op te zetten, hiervoor is een reglement aanwezig. De oudercommissie is de stem van de vraagouder. KIDS opvang G.O.B. Ned. wil graag horen wat de wensen zijn met betrekking tot de gastouderopvang regelingen.

 

Verklaring omtrent het gedrag

 

Een VOG van de gastouder en haar medebewoners vanaf 18 jaar is nodig  om aan de veiligheidsaspecten te kunnen voldoen. Formulieren voor het verkrijgen van een VOG zal door het Gastouderbureau worden overhandigd aan de aankomende gastouder.

 

De competenties van de gastouders

 

·         Vinden het leuk en plezierig om met kinderen om te gaan en zijn bereid en feitelijk in staat om hun eigen leven en hun leefomgeving op de zorg voor en begeleiding van kinderen in te richten.

 

·         Waarderen het kind zoals het is en geven uiting aan deze waardering.

 

·         Moeten zich minimaal 5 uur per week beschikbaar stellen om in hun eigen huis kinderen op te vangen.

 

·         De minimum leeftijd van gastouders is 18 jaar.

 

·         De gastouder is in het bezit van eendiploma in de zorg mbo 2-diploma Helpende (Zorg en) welzijn, of een ander diploma dat aan de eisen voldoet.  De gastouder is tevens in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.  

 

·         Zijn in staat om de genoemde pedagogische principes in praktijk te brengen.

 

·         Zijn in staat om met de vraagouder samen te werken  en hun opvattingen te respecteren indien deze niet het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind schenden, maar ook niet de genoemde pedagogische principes.

 

·         Zijn in staat om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen.

 

·         Laten kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten, uitgezonderd in

·         noodgevallen.   

 

·         Heeft een verklaring omtrent gedrag (VOG) evenals haar medebewoners vanaf 18 jaar in het huis van opvang.

 

·         Woont niet in bij de vraagouder.

 

Pedagogisch beleid

 

De uitgangspunten voor het pedagogisch beleid kunnen dienen als leidraad voor het pedagogisch handelen van de gastouder.

 

Pedagogische uitgangspunten van KIDS opvang G.O.B.Ned. zijn:

 

Voor een kind is het zeer belangrijk zich veilig en geborgen te voelen.. Hierdoor kunnen zij zich goed ontwikkelen op verschillende vlakken.

 

Een gastouder biedt voldoende veiligheid aan kinderen zodat zij zich veilig en vertrouwd voelen Wanneer de gastouder laat blijken het kind te accepteren zoals het is en het te waarderen krijgt het kind een veilig en geborgen gevoel. Deze gevoelens worden ook opgewekt bij het bieden van consequente regels en gewoontes.

 

Bas is nog maar 5 maanden en net 2 weken in een gastoudergezin. Na de voeding wordt hij in bed gelegd. Hij begint binnen 5 minuten te huilen. De gastouder maakt zich zorgen en denkt dat hij misschien te weinig voeding heeft gehad. Ze gaat naar hem toe en pakt hem op. Hier wordt hij rustig van en huilt niet meer. Dan legt de gastouder hem weer terug in bed en gaat zachtjes weg .Het kind voelt zich veilig en kan weer rustig slapen.

 

Samengevat in gedrag van de gastouders:

 

-          Nemen het kind en zijn emoties en gevoelens serieus.

-          Steunen het kind en bieden warmte en geborgenheid.

-          Blijven consequent en handelen op een herkenbaar en duidelijke manier in

een bepaalde situatie.

-          Ondersteunen het kind bij het verwerken van gevoelens.

-          Begeleiden het kind bij emoties zoals verdriet, boosheid angst en vreugde.

-          Evalueren en spreken regelmatig met de vraagouders over behoeftes en ontwikkeling van het gastkind en stemmen handelingswijzen met elkaar af.  

 

Een gastouder biedt voldoende mogelijkheden aan het kind zich sociaal te

ontwikkelen. De gastouder leert het kind gedragingen door zelf het goede voorbeeld te geven en gewenst gedrag positief te stimuleren. Dit betekent het leren rekening houden met anderen, het delen en het opkomen voor je zelf. afhankelijk  van de leeftijd van het kind. De gastouder begeleidt het kind ook in het aangaan van relaties met andere kinderen en volwassenen. Elk kind heeft een eigen karakter en is dus anders. De gevoelens van een kind zoals vreugde, verdriet en woede zullen door de gastouder serieus worden genomen.

 

Een buurmeisje komt bij Wendy (3) op bezoek. Tot haar grote verdriet mag zij niet aan het speelgoed van Wendy komen. De gastouder legt Wendy uit dat zij samen kunnen spelen en delen.   

 

Samengevat in gedrag van de gastouders:

 

-          Leren het kind rekening te houden met anderen, te delen en grenzen te accepteren bijvoorbeeld door bevorderen van spelen in een groep.

-          Leren het kind voor zichzelf op te komen.

-          Leren het kind om zijn behoeften gepast aan anderen duidelijk te maken.

-          Begeleiden het kind bij het aangaan van relaties met anderen.

-          Leren het kind om te gaan met vijandigheid tussen kinderen, de reden voor de vijandigheid te vinden en op te lossen afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind.

-          Evalueren en spreken regelmatig met de vraagouders over ontwikkeling van het gastkind.

 

 

 

Een gastouder biedt voldoende mogelijkheden aan het kind om zelfstandigheid te ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van eigen initiatieven  en zelfstandigheid is het verstandig het kind zo veel mogelijk zelf te laten proberen en daar waar nodig te ondersteunen. Het kind wil graag veel dingen zelf doen. Een gastouder stimuleert het kind , door het zelf te laten oefenen met de gastouder naast het kind, als voorbeeld en als iemand die het kind begrijpt en helpt.

 

Leanne voelt zich al zo groot dat ze zelf haar jas aan wil doen. De gastouder weet

dat haar dat nog moeilijk af gaat, maar laat haar zelf haar jas pakken. Leanne probeert na haar eerte arm in de mouw te hebben gekregen nu haar  andere  arm Dat is een stuk moeilijker. De gastouder helpt bij het vinden van de mouw en zegt hoe goed zij het vindt dat Leanne zelf haar jas aan doet.  

 

Samengevat in gedrag van de gastouders:

 

-          Stimuleren het kind tot actieve en zelfstandige houding overeenkomstig de leeftijd.

-          Bieden verschillende activiteiten aan, die ook ruimte voor eigen invulling door het kind open laten en verschillende ontwikkelingsniveaus ondersteunen.

-          Ondersteunen het ontwikkelen van zelfvertrouwen door het kind zoveel mogelijk zelf te laten doen onder begeleiding en resultaten te waarderen.

-          Respecteren een persoonlijke aanpak van activiteiten door het kind.

-          Passen de eisen aan het kind aan aan leeftijd en persoonlijkheid van het kind.

-          Evalueren en spreken regelmatig , met de vraagouders over de ontwikkeling van het gastkind.

 

 

De normen en waarden van de ouders en de gastouder moeten op elkaar zijn afgestemd. Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, omgaan met vriendschappen en conflicten, taalgebruik, respect hebben voor elkaar en elkaars spullen en verantwoordelijkheid leren nemen. Het is goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe daarmee zal worden omgegaan. Bij de opvoeding van kinderen spelen deze normen en waarden een belangrijke rol.

Hoewel de ouder en de gastouder verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind delen, blijven de eigen ouders altijd eindverantwoordelijk.

 

Denis pakt speelgoed af van zijn vriendje. De gastouder vertelt dat je speelgoed niet zomaar afpakt van een ander, maar dat je erom moet vragen.

 

Bij de gastouder zijn afspraken gemaakt over het tijdstip waarop wordt gegeten. Iedereen houdt zich hieraan, zodat Daan (9) ook zorgt er op tijd te zijn.

 

Samengevat in gedrag van de gastouders:

 

-          Waarderen het kind zoals het is en geven uiting aan deze waardering.

-          Tonen in de omgang met het kind zelf gelijkblijvende en duidelijke normen en waarden. 

-          Belonen gewenst gedrag.

-          De meest belangrijke normen en waarden zijn:

o   eerlijk zijn.

o   medeleven hebben

o   afspraken nakomen

o   respect voor anderen.

o   respect voor de normen en waarden van anderen.

o   respect voor het werk en de inspanning van anderen.

 

-          Besteden aandacht aan rituele uiting van normen en waarden, zoals aan officiële en religieuse feestdagen in afspraak met de ouders. Ook het besteden van aandacht aan persoonlijke feestdagen zoals verjaardag wordt als persoonlijke waardering van een kind gezien.    

 

Een gastouder biedt de mogelijkheid van een goede verzorging van het kind in een schone en veilige omgeving, waardoor onnodige ziektes worden voorkomen.

 

Ouder en gastouder maken afspraken over :

 

Straffen en belonen    Gebruiken geen lichamelijke straffen, blijven rustig en consequent. Gebruiken belonen en straffen volgens afspraak met de vraagouders.

Voeding                      Hoe vaak, welke voeding, wel of geen slaap.

Zindelijkheid               Hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheid.

Slapen                         Waar, wanneer, slaapritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen.

Ziekte                          Wat doet de gastouder als het kind ziek wordt.

Hygiene                      Bijvoorbeeld: handen wassen, speelgoed schoon houden, vermijden contact met ontlasting/urine, afdekken blaasjes/wondjes, gebruik van een schoon washandje, gepaste en reserve-kleding, neus snuiten, tanden poetsen.

 

Het maken van een programma voor de ontwikkeling van het kind afgestemd op de leeftijd en eigen kunnen.

 

De totale indruk van de woonsituatie i.v.m. veiligheid en hygiene zijn opgenomen in de selectiecriteria en in de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid voor gastouders, inzage hiervan is mogelijk.

 

KIDS opvang G.O.B. Nederland informeert de ouders over het beleid, procedure en werkwijze van het gastouderbureau.

 

Mogelijkheid tot inzage inspectierapport KIDS opvang G.O.B. Ned.

 

Bij ziekte van de gastouder wordt indien mogelijk een andere gastouder ingeschakeld.

 

Ouders kunnen advies vragen over de pedagogische aanpak van hun kind.

 

Vraag en gastouder zien en horen veel van elkaar. Het zorgvuldig omgaan met privacy gevoelige informatie is vanzelfsprekend.

 

Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.